Zpět na výpis

Specifika zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

V tomto příspěvku se zaměříme na určitá specifika při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců.

V tomto příspěvku se zaměříme na určitá specifika při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců. Na základě čl. 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mají mladiství právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Osoby mladistvé jsou dle § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jako „Zákoník práce“) osoby mladší osmnácti let, dolní věková hranice vyplývá z ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „Občanský zákoník“), podle něhož se nezletilý, kdo dovršil 15 let a ukončil povinnou školní docházku, může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu, tj. podle Zákoníku práce.

Kdy je na zaměstnávání mladistvých nutné mít povolení?

Ustanovení § 34 Občanského zákoníku stanoví, že závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Zaměstnávání těchto mladistvých je povoleno jen tehdy, jedná-li se o uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Tímto právním předpisem je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve smyslu kterého osoby z této kategorie nezletilých mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v předmětu své činnosti, jen jestliže je tato činnost přiměřená jejich věku, není pro ně nebezpečná, nebrání jejich vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jejich zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.

Tyto činnosti mohou být navíc vykonávány pouze na základě povolení, o kterém rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu.

Zaměstnávání mladistvých dle zákoníku práce

Specifika zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, tj. osob ve věkové kategorii od 15 do 18 let s dokončenou povinnou školní docházkou dle zákoníku práce:

 1. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek (§ 243 Zákoníku práce). Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči (§ 244 Zákoníku práce).
 2. Některé práce jsou mladistvým výslovně zakázány (§ 245 a § 246 Zákoníku práce a ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích). Jde například o zákaz prací přesčas, zákaz nočních prací pro mladistvé do 16 let věku, přičemž mladiství starší než 16 let mohou konat výjimečně noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. Zakázány jsou i práce, které jsou pro mladistvé se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance ve věku 21 let. Mladistvým jsou dále zakázány práce, při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.
 3. Délka směny nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně (§ 79a Zákoníku práce).
 4. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut (§ 88 odst. 1 Zákoníku práce).
 5. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec mladší 18 let měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (§ 90 odst. 1 Zákoníku práce).
 6. Zákoník práce (§ 247 odst. 1) stanoví povinnost vyšetření mladistvých zaměstnanců poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tedy zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni
  a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 7. Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni, který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává (§ 246 odst. 5 Zákoníku práce).
 8. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců (§ 287 odst. 2 písm. f) Zákoníku práce).

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

Potřebuji právní pomoc