Právní služby

V oblasti práva občanského má naše advokátní kancelář dlouholeté zkušenosti v oblasti práva na ochranu osobnosti a práva duševního vlastnictví, závazkového práva a to včetně práva smluvního, právních vztahů k nemovitostem a dědického práva.

 

Dlouholeté zkušenosti

Našim klientům můžeme nabídnout též využití našich dlouholetých zkušeností v oblasti mediálního práva, zahrnující bohaté zkušenosti se soudní praxí v oblasti tiskového zákona a ochrany osobnosti.

V rámci našich právních služeb poskytujeme našim klientům též právní zastoupení před soudy všech stupňů, případně rozhodčími orgány.

 • Občanské právo
 • Obchodní právo včetně práva korporátního
 • Právo nekalé soutěže
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Mediální právo
 • Sportovní právo
 • Korporátní právo
 • Rodinné právo
 • Dědické právo
 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
právo
 

Specializace

Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti též v oblasti sportovního práva, poskytujeme komplexní právní služby českým i zahraničním sportovcům, sportovním klubům a sportovním a marketingovým agenturám.

Mediální právo, ochrana osobnosti, využití osobnostních práv v obchodních vztazích, sportovní reklama a marketing.

Právní služby poskytujeme rovněž v italštině a angličtině.

 • Sportovní právo
 • Marketingové právo
 • Ochrana a využití osobnostních práv
 • Právo na ochranu dobré pověsti
 • Mediální právo
 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • Právo duševního vlastnictví, zejména ochranné známky
 • Právo k nemovitostem
 • Rodinné právo s mezinárodním prvkem